Uncategorized

Pendaftaran kontraktor G1 (bumiputera) akan dibuka semula tidak lama lagi. Jangan lepaskan peluang ini

0

Pendaftaran kontraktor G1 (Bumiputera) dibuka semula 1 September

PUTRAJAYA: Jemaah Menteri pada 14 Ogos lalu bersetuju pendaftaran Kontraktor G1 (Bumiputera) dibuka semula pada 1 September ini.

Kementerian Kewangan dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dalam kenyataan bersama hari ini, berkata ia akan memberi peluang kepada kontraktor baharu Bumiputera terutama generasi muda berkelayakan teknikal terbabit lebih aktif dalam industri pembinaan khususnya mengendalikan projek kerajaan.

“Kerajaan berharap usaha ini dapat melahirkan lebih ramai kontraktor Bumiputera berdaya saing dan berdaya tahan serta memainkan peranan utama dalam industri pembinaan negara,” katanya.

Katanya, kerajaan menyedari keperluan mengkaji semula pendaftaran Kontraktor G1 selepas 14 tahun pendaftarannya dibekukan.

“Berdasarkan statistik terkini, jumlah Kontraktor G1 berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) adalah 21,495 syarikat dan daripada jumlah itu, 70 peratus adalah Kontraktor G1 yang mempunyai rekod pendaftaran melebihi 20 tahun.

“Keadaan ini tidak memberi peluang kepada kontraktor Bumiputera baharu untuk menyertai perolehan kerajaan, manakala baki 30 peratus lagi adalah kontraktor G1 yang mempunyai rekod pendaftaran antara tiga hingga 20 tahun mengikut bidang pengkhususan masing-masing,” katanya.

Berasaskan iltizam kerajaan mencapai nilai faedah terbaik kepada kerajaan dan rakyat, satu platform keusahawanan dalam industri pembinaan perlu diperkukuhkan.

“Ia juga menjadi wadah untuk melatih kontraktor Bumiputera bagi meningkatkan lagi kapasiti dan kemampuan mereka ke gred lebih tinggi.

“Menyedari hakikat ini, kerajaan berpandangan adalah wajar pendaftaran kontraktor Bumiputera dibuka semula kepada rakyat khususnya golongan belia Bumiputera berkelayakan,” katanya.

Selain itu, Jemaah Menteri juga bersetuju supaya had nilai penawaran kerja kerajaan ditawarkan kepada kontraktor G1 wajar dikaji semula.

“Sehubungan itu, Kementerian Kewangan dan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi serta agensi lain berkaitan akan memperhalusi had nilai ini dengan mengambil kira kesan kenaikan kos dalam pelaksanaan projek semasa kerajaan.

“Kajian ini bagi memastikan keutamaan dan pengukuhan penyertaan Bumiputera dalam perolehan kerajaan dari segi nilai perolehan kontrak serta dapat merapatkan jurang pendapatan antara kaum tanpa menjejaskan ekosistem industri pembinaan negara selaras prinsip Wawasan Kemakmuran Bersama,” katanya.

Kaedah dan Garis Panduan Cara Permohonan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) CIDB

0

SPKK sunway engineering sdn bhd

Contoh Sijil SPKK

Kaedah Permohonan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

1.0       Tujuan

Kaedah ini bertujuan memaklumkan kaedah memohon bagi mendapatkan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) melalui pelaksanaan Sistem Satu Pendaftaran Kontraktor (SSPK).

2.0       Pendahuluan

SSPK adalah satu kaedah yang menggabungkan prosidur pendaftaran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK).

SSPK memperkenalkan tiga (3) jenis sijil seperti berikut

a)           Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK).

Perakuan yang memperakukan bahawa pemegang sijil tersebut telah berdaftar mengikut Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, 1994 serta boleh melaksanakan kerja-kerja pembinaan seperti yang dinyatakan di dalam seksyen 25, akta yang sama.

b)           Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Sijil ini (SPKK) memperakukan bahawa pemegang SPKK telah memenuhi kehendak dan ketetapan Kementerian Kewangan serta layak menyertai mana-mana perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan mengikut kelayakan yang ditetapkan.

c)           Sijil Taraf Bumiputera (STB)

Sijil ini memperakukan bahawa pemegang STB telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai kontraktor berstatus Syarikat Kontraktor Bumiputera.Pemegang STB layak untuk menyertai mana-mana perolehan kerajaan dalam bidang pembinaan yang dikhususkan untuk bumiputera. SSPK juga memperkenalkan satu tarikh tamat/luput untuk kesemua sijil-sijil diatas.

3.0       Keperluan Pendaftaran Kontraktor

Keperluan dan syarat-syarat untuk berdaftar sebagai kontraktor pembinaan akan dilaksanakan seperti yang ditetapkan di dalam Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB.

Kontraktor yang berdaftar dibawah akta 520 serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan layak untuk memohon Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera.

4.0       Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

Kontraktor yang masih sah Perakuan Pendaftaran dengan CIDB layak untuk memohon SPKK tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan.

4.1       Syarat-Syarat Pengeluaran SPKK

SSPK dikeluarkan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. SPKK adalah hak CIDB. Pihak CIDB boleh membatal, menarikbalik atau menggantung Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dikeluarkan. Pemegang SPKK hendaklah memulangkan SPKK tersebut apabila diarah untuk berbuat demikian.
 1. Pemegang SPKK adalah bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor, Akta

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis yang lain pada sepanjang masa SPKK dipegang.

 1. Pemegang SPKK hendaklah mematuhi dan mengekalkan semua syarat kelulusan SPKK. Sebarang pelanggaran mana-mana syarat tersebut akan mengakibatkan SPKK terbatal dengan sendirinya.
 1. Pemegang SPKK hendaklah mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dan Kementerian Kewangan dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar melalui pos, hebahan akhbar, laman web, media atau apa-apa kaedah yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor.
 1. SPKK adalah kebenaran kepada pemegang sijil untuk menyertai Perolehan Kerajaan. Sijil ini bukan satu kebenaran melaksanakan kerja-kerja pembinaan sebagaimana yang ditakrifkan di dalam Akta 520.
 1. Pemegang SPKK hanya dibenarkan untuk menyertai perolehan kerajaan untuk gred, kategori dan pengkhususan yang dinyatakan di dalam PPK sahaja.
 1. SPKK dikeluar bersandarkan kepada PPK. SPKK akan terbatal dengan sendirinya sekiranya PPK terbatal. Pemegang SPKK juga hendaklah mematuhi semua ketetapan dan peraturan yang dikenakan ke atas PPK sebagaimana yang dinyatakan di dalam Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB.
 1. SPKK dikeluarkan kepada pemohon atas dasar `satu pemegang satu sijil’ melainkanpemegang sijil memenuhisyarat penglibatan dalam syarikat lain.
 1. SPKK tidak boleh dipinjamkan, diserah hak atau digunakan oleh orang lain bagi tujuan menyertai perolehan kerajaan selain dari pemegang sijil yang didaftarkan.
 1. Sekiranya PPK/SPPK telah tamat tempoh sah laku, PPK/SPKK tersebut hendaklah didaftarkan semula dalam tempoh 12 bulan. PPK/SPKK akan terbatal dengan sendirinya apabila PPK/SPKK tidak didaftar semula dalam tempoh tersebut dan sebarang usaha untuk mendapatkan kembali SSPK akan dianggap sebagai permohonan baru

4.2       Permohonan SPKK

Semua permohonan SPKK hendaklah menggunakan borang-borang yang telah ditetapkan. Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) atau wakil PPU yang diberi kuasa secara bertulis.

Borang permohonan boleh diperolehi secara belian terus di mana-mana pejabat CIDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan dengan harga RM5.00 senaskah dan tambahan RM1.00 (caj pos sekiranya melalui pos). Borang permohonan juga boleh diperolehi secara dimuaturun melalui laman web rasmi CIDB  (http://www.cidb.gov.my/).

Pemohon hendaklah memastikan borang permohonan mereka diisi dengan lengkap bersama-sama dengan dokumen sokongan   yang   telah   disahkan   serta   fee   proses   sebanyak RM50.00 untuk permohonan baru atau RM30.00 bagi pembaharuan. Borang permohonan yang telah lengkap boleh diserah/pos di mana-mana pejabat ClDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak/tidak diterima. CIDB juga berhak untuk meminta pemohon untuk menyediakan apa-apa maklumat/dokumen tambahan berkaitan dengan permohonan yang dikemukakan.

4.3       Pengesahan Dokumen

Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor hendaklah disahkan oleh:-

(i)           Agensi pengeluar dokumen berkaitan, atau

(ii)          Orang yang diberi kuasa (Pengarah Syarikat, Pemilik Perniagaan, Setiausaha Syarikat)

Pemohon hendaklah merujuk lampiran 7(i), 7(ii) dan 7(iii) Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB untuk menentukan dokumen-dokumen sokongan yang perlu dikemukakan mengikut operasi perniagaan semasa permohonan dibuat.

4.4       Skop Perolehan Kerja Kerajaan

SPKK akan didaftarkan mengikut dalam 2 skop Perolehan Kerja Kerajaan iaitu:

 1. Kejuruteraan Awam/Bangunan/Mekanikal; dan
 1. Elektrikal

Had Nilai Perolehan Kerja bagi skop Perolehan Kerja Kerajaan adalah seperti jadual 1.

 

Jadual 1

Had Nilai Perolehan Kerja

(Kerja Bangunan/Awam/Mekanikal)

GRED

HAD NILAI PEROLEHAN KERJA

PENDAFTARAN

(RM)

G1 200,000.00 dan ke bawah
G2 200,001.00 hingga 500,000.00
G3 500,001.00 hingga 1,000,000.00
G4 1,000,001.00 hingga 3,000,000.00
G5 3,000,001.00 hingga 5,000,000.00
G6 5,000,001.00 hingga 10,000,000.00
G7 10,000,001.00 dan ke atas

Had Nilai Perolehan Kerja

(Kerja Elektrikal)

GRED

HAD NILAI PEROLEHAN KERJA

PENDAFTARAN

(RM)

G1 Sehingga 200,000.00
G2 Sehingga 500,000.00
G3 Sehingga 1,000,000.00
G4 200,001.00 hingga 3,000,000.00
G5 200,001.00 hingga 5,000,000.00
G6 200,001.00 hingga 10,000,000.00
G7 200,001.00 dan ke atas

 

4.5       Kawasan Operasi

 1. Kerja Tender
 1. Diseluruh Negara:
 1. Gred   G7, G6, G5 dan G4
 1. Gred G3, yang bertaraf bumiputera
 1. Di Negeri Berdaftar Sahaja:
 1. Gred G3
 1. Kerja Sebutharga
 1. Gred G2 (Negeri).
 1. Gred G1(Taraf Bumiputera) di daerah didaftarkan
 1. Kerja Undi dan `Requisition’

Gred G1 Bumiputera dalam kawasan pentadbiran atau Wilayah yang didaftarkan.

4.6       Penyertaan Perolehan Kerajaan Bagi Syarikat yang mempunyai SPKK

Bil Nilai Tender Pemilikan ekuiti
1 Tidak melebihi RM

30

100% milik warga Negara
Juta
2 Antara  RM  30  juta  hingga

i.

100% milik warga Negara atau
RM 50 juta

ii.

Syarikat    disenaraikan   di    Bursa    Malaysia
Ekuiti asing tidak melebihi 30%
3 Melebihi RM 50 juta

i.

100% milik warga Negara

ii.

Syarikat    disenaraikan   di    Bursa    Malaysia
Ekuiti asing tidak melebihi 30%, atau
iii.    Syarikat usahasama ekuiti asing tidak
melebihi 49%

4.7       Pendaftaran SPKK

SPKK akan didaftarkan mengikut gred dan kategori Perakuan Pendaftaran Kontraktor. Permohonan gred dan kategori selain dari yang dipohon/diluluskan di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor tidak akan diluluskan melainkan pemohon membuat permohonan untuk perubahan gred dan kategori. Permohonan untuk perubahan gred dan kategori boleh dirujuk di dalam Buku Keperluan dan Prosidur Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB.

4.8       Ciri-Ciri SPKK

Perkara berikut akan dinyatakan di dalam SPKK

(i)           Nombor Perakuan Pendaftaran Kontraktor.

(ii)          Nama dan alamat syarikat kontraktor

(iii)        Gred dan kategori pendaftaran

(iv)        Kawasan operasi

(v)         Tarikh mula   dan tarikh tamat SPKK

(vi)        Nama orang yang bertanggungjawab.

Nota: Pengkhususan untuk menyertai perolehan kerajaan dinyatakan di dalam Perakuan Pendaftaran Kontraktor.

 

4.9       Syarat Asas SPKK Untuk Gred, Modal Berbayar @ Terkumpul, Had Kewangan dan Personel Teknikal.

Jadual 2

Gred, Modal Berbayar @ Terkumpul, Had Kewangan dan Personel Teknikal

Modal

Had Kewangan

Personel Teknikal #mesti mempunyai kad

GRED

Berbayar*/

(Kos Kerja)

pendaftaran personel binaan yang masih sah

Terkumpul**

G7

750 Ribu melebihi 10,000,001.00 juta

2 A

Atau

Satu mesti lebih

1A + 1B

5 tahun

Kedua-dua mesti

lebih 5 tahun

1

Pengurus Projek yang diakredit oleh CIDB

G6

500 Ribu 5,000,001.00 – 10,000,000.00

1 A + 1 B

Satu mesti lebih 3 tahun

G5

250 Ribu 3,000,001.00-5,000,000.00

1

A

Atau

1 B mesti lebih 5 thn

G4

150 Ribu 1,000,001 – 3,000,000.00

1

B

G3

50 Ribu 500,001.00 – 1,000,000.00

1

C mempunyai Sijil Kursus/Pengalaman

G2

25 Ribu 200,001.00 – 500,000.00

1

C mempunyai Sijil Kursus/Pengalaman

G1

10,000 sehingga 200,000.00

1

C mempunyai Sijil Kursus/Pengalaman

Nota:

 • • Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau Syarikat Bhd)
 • •• Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan terkini (purata diambilkira dengan mencampurkan nilai tertinggi dalam setiap bulan dan dibahagi kepada 3)/ baki di buku simpanan/ kemudahan overdraft / simpanan tetap yang belum dicagar / saham ASB.
 • Kumpulan A – pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan
 • Kumpulan B – pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan
 • Kumpulan C – individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM, politeknik dan pusat-pusat latihan seumpamanya. 
 • Gred G1 hingga G7 wajib menggajikan sekurang-kurangnya seorang Penyelia tapak secara sepenuh masa

 

Sila klik untuk terus ke Borang Pendaftarn Lesen Kontrator CIDB secara online atau hubungi terus kami ditalian 016-6631979 (Ezlie) untuk maklumat lanjut untuk pendaftaran SPKK memalui kami.

Anda juga boleh SMS & WhatsApp

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Garis Panduan bagi Permohonan Lesen Import (AP)

0

Kereta Import perlu ada AP

1.Objektif

 • Matlamat garis panduan ini ialah untuk menerangkan prosedur dan syarat bagi mengeluarkan Lesen Import (AP)  bagi sisa plastik di bawah kod tarif 39.15.

2. Latar belakang

 • Perintah larangan ke atas import sisa plastic dibawah kod tarif 39.15 telah dipindahkan daripada Jadual Pertama ke Jadual Ke Dua Bahagian 1, (Larangan Import) (Perintah Pindaan) 2008, Akta Kastam 1967 berkuatkuasa pada 1 Februari 2008.
 • Import sisa plastik adalah dkenakan Lesen Import yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa (MITI).

3. Pengeluar yang layak

 • Pengeluar yang menjalankan kegiatan kitar semula sisa plastik untuk kegunaan sendiri, atau,
 • Pengeluar yang menjalankan kegiatan kitar semula sisa plastik untuk pasaran tempatan dan eksport; atau
 • Pengeluar yang mengimport sisa plastik yang telah di bersihkan dan boleh diguna terus sebagai bahan mentah dalam proses pengeluaran produk.

4. Conditions for Import Licence (AP)

i.        Pengilang hendaklah menghantar surat kelulusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar bagi kerja-kerja kitar semula;

ii.        Sisa plastic yang diimport yang tidak disenaraikan sebagai Sisa Berjadual atau Berbahaya di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, Akta Racun Perosak 1974, dan Akta Racun 1952;

iii.        Produk yang diimport di bawah kod tarif 39.15 tidak dibenarkan dieksport semula dengan menggunakan kod tarif yang sama;

iv.        Satu lesen import diperlukan bagi setiap konsainmen atau setiap kali sisa plastic diimport di bawah kod tarif 39.15.

4.1 Lain-lain syarat

i.        Pengilang mesti mematuhi semua undang-undang yang  terdapat di sesebuah Negara ia beroperasi;

ii.        Pengilang adalah dinasihatkan supaya berdaftar dengan Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan;

iii.        Pengilang dinasihatkan supaya mendapatkan Sijil ISO 14001 yang dikeluarkan oleh badan-badan yang ditauliahkan oleh Jabatan Standard Malaysia.

5. Tempoh Laku Lesen Import

i.        Lesen Import (AP) yang dikeluarkan mempunyai tempoh laku selama 3 bulan mula daripada tarikh dikeluarkan.

6. Dokumen yang diperlukan untuk Permohonan Lesen Import

PERMOHONAN BAGI KALI  PERTAMA

i.        Surat kebenaran daripada Jabatan Alam Sekita untuk menjalani kerja-kerja kitar semula;

ii.        Lesen Pengilang daripada MITI atau lain-lain agensi kerajaan (jika ada);

iii.        Untuk syarikat Sdn Bhd:-

Memorandum & Artikel Pertubuhan

Borang 49, Borang24

iv.        Untuk syarikat pemilik tunggal atau perkongsian:-

 •             Borang A
 •              Borang B
 •              Borang D

v.        Borang 13, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (untuk pertukaran nama atau butiran syarikat)

vi.        Borang senarai semakan (bokeh didapati di laman web: www.miti.gov.my)

vii.        Borang Kastam JK69 (boleh didapati di PercetakanNasionalBerhad );

viii.        Inbois /senarai pembukusan/ inbois proforma /pesanan belian/perjanjian jualan;

ix.        Bil muatan (jika boleh didapati, pengilang dikehendaki menghantarnya ke MITI dalam masa 3 hari sebelum mengimport. Kegagalan berbuat demikian akan menjejaskan permohonan akan datang.

BAGI PERMOHONAN BERIKUTNYA

i.        Borang Senarai Semakan (boleh didapati di: www.miti.gov.my)

ii.        Borang Kastam JK 69 (boleh didapati di Percetakan Nasional Berhad );

iii.        Inbois /senarai pembungkusan/ inbois proforma /Pesanan belian/perjanjian jualan;

iv.        Bil muatan (jika tidak boleh didapati, pengilang dikehendaki menghantar kepada MITI dalam tempoh 3 hari selepas diimport. Kegagalan berbuat demikian mungkin boleh menjejaskan permohonan seterusnya.

7. Menghantar Permohonan

Permohonan untuk Lesen Import hendaklah dihantar kepada:

 

Pengarah
Bahagian Kawalan Import dan Eksport
Kementerian Perdangan Antarabangsa dan Industri  (MITI).
Tingkat 2 Floor, Blok 10
Kompleks Pejabat Kerajaan
Jalan Duta
50622 Kuala Lumpur
Tel: 03-6203 4817 (Pn Azrilah Abd. Aziz)
03-6203 4814 (En Azlan Shahid)
03-6203 5534 (En Ariffatri )

 

PAKEJ ROMBONGAN DAN PENGINAPAN DI ASRAMA INDAH KEMBARA MELAKA (LOKASI TENGAH BANDAR MELAKA – KLEBANG) UNTUK DISEWA BAGI ROMBONGAN PELAJAR SEKOLAH RENDAH, MENENGAH

0

Reception Counter INDAH Kembara

Kami mempunyai 2 buah asrama setiap satunya berkapasiti 16 – 18 orang berhawa dingin. Turut termasuk kapasiti apartment kami sebanyak 2 unit Apartment 3 Bilik, 6 unit Apartment 2 Bilik dan 2 unit Apartment Studio yang semuanya boleh mengisi maksimum kapasiti sehingga 3 buah bas (120 orang).  Kami juga mempunyai 5 unit Homestay di Bandar Melaka.
Lokasi INDAH Kembara berada di tengah Bandar Melaka dan sangat berdekatan dengan lokasi TOP-SPOT pelancongan dan tempat makan di Melaka.
Pusat Pelancongan:
# 5 minit ke Bandar Hilir dimana terletaknya Kota A Famosa, Bandar Hilir, Melaka River Cruise, Jonker Walk, Menara Taming Sari, Dataran Pahlawan, Mahkota Parade, Masjid Kg Hulu, Masjid Tengkera.

5 minit ke Melaka RIver Cruise

 

5 minit ke Muzium Kapal Selam, Dataran 1 Malaysia Klebang.

# 5 minit ke Klebang dimana terdapatya Muzium Kapal Selam, Pantai Klebang, Dataran 1 Malaysia
# 10 minit ke Pantai Puteri dan Makam Hang Tuah di Tanjung Kling
# 20 minit ke Ayer Keroh untuk ke Zoo Melaka, Melaka Wonderland, Mini Malaysia, Taman Botanikal dan sebagainya.
Tempat Makan terdekat:

Tidak sampai 2 minit ke Kuih Keria Antarabangsa Limbongan

# 2 minit ke McDonalds, Starbucks, Restoren Mamak Tasik Limbongan, Kuih Keria Antarabangsa, Asam Pedas Claypot 3, Medan Selera Limbongan, Restoren Cina Muslim Mukmin, Restoren Cina Muslim Shirlin Low, Restoren Tom Yam Dyana, Capati Mahmud (semuanya berhadapan dan bersebelahan sahaja), Mee Bodo Tengkera, Mee Sup Tengkera, Roti John Barkat,
# 5 minit ke Coconut Shake Klebang, Yong Tau Foo Pulau Gadong, Rahman Sup Pulau Gadong,

5 minit ke Coconut Shake Original Klebang

# 20 minit ke Ikan Bakar Muara Sungai Duyong dan Cristal Bay.
# 30 minit ke Medan Ikan Bakar Alai.

Asrama atau Hostel di INDAH Kembara

Pakej untuk penginapan bagi seorang pelajar;
Sekolah Rendah dari RM 19.50 hingga RM 25.00
Sekolah Menengah dari RM 20.50 hingga RM25.00
Institut Pengajian Tinggi (IPT) dari RM 22.50 hingga RM 30.00
 
Pakej Sarapan (packing) juga disediakan pada kadar RM 5.50 bagi setiap pelajar.

Rombongan Pelajar menginap di INDAH Kembara

HARGA BOLEH DIRUNDING!!!
Untuk maklumat lanjut sila hubung kami;
WHATSAPP / HOTLINE: 0132987378 (Hana)
Bagi penginapan keluarga untuk Apartment juga disediakan dengan harga yang berpatutan

Kami menyediakan 4 jenis penginapan yang selesa dan mesra untuk anda;

1. Apartment 3 Bilik (7- 10 orang) sebanyak 2 unit. dari RM 200 – RM 250++

indah-kembara-apartment-hostel-klebang-meaka (7)

Apartment 3 Bilik INDAH Kembara

2. Apartment 2 Bilik (5-7 orang) – sebnayak 6 unit. dari RM 160 – RM 200++

indah-kembara-apartment-hostel-melaka (5)

Apartment 2 Bilik INDAH Kembara

 
3. Apartment Studio (4-6 orang) – 2 unit dari RM 140 – RM 170++

d587bde2-926e-45ad-8d57-64897812300b

Apartment Studio INDAH Kembara

 
4. Homestay (7-10 orang) –  6 unit dari RM 180 – RM 320++

homestay melaka taman limbongan permai lorong pandan bandaraya melaka (25)

Homestay Melaka Limbongan Permai

 
Sila hubungi Pn Hana melalui Whatsapp 013-2987378 untuk pertanyaan dan tempahan.
INDAH KEMBARA APARTMENT & HOSTEL MELAKA
Diuruskan oleh: World Heritage Management (MA0144454-P)
No 46, Jalan LJ 1, Taman Limbongan Jaya, 75200 Melaka
GAMBAR SISIPAN:
# Kumpulan Motosikal Vespa
  

# Kumpulan Pelajar IPT

# Pelajar IPT yang telah menginap di INDAH Kembara

PAKEJ ATURCARA LAWATAN KE MELAKA 2 HARI 1 MALAM

Kami menyediakan pakej lawatan bagi rombongan pelajar ke Melaka dengan pakej lawatan yang sangat menarik. Bermula jam 9 pagi di Ayer Keroh dan taklimat dari Pemandu Pelancong berkaitan Melaka akan diberikan. Selepas itu beberapa siri lawatan telah disusun dari pagi tersebut hinggalah ke lewat malam iaitu:

Setelah selesai semua, pelajar akan dibawa pulang berehat di tempat penginapan. Program pada hari esoknya selepas sarapan pagi adalah acara adalah bebas, namun begitu para pelajar boleh dibawa ke berjalan-jalan sekitar Melaka sehingga jam 12 tengahari untuk checkout dari tempat penginapan.

Terdapat pelbagai tempat lawatan yang menarik dan bersejarah di Melaka yang boleh dilawati. Antaranya:

Nilai Sejarah

 • Kampung Morten
 • Kampung Portugis
 • Makam Hang Tuah/Perigi Hang tuah
 • **Banda Hilir-Kota A’ Famosa, Bukit St Paul, Dutch Stadhuys (Bangunan Merah), Middleburg Bastion dan Pelbagai Muzium,
 • Masjid Tertua di Melaka & Malaysia-Masjid Kg Hulu (senireka Jawa dan Cina (dinasti ching)
Rekreasi
 a) Banda Hilir-*Malacca River Cruise (siang & mlm- Menaiki di banda hilir atau di Tmn Rempah), Menara Taming Sari (siang & mlm), Menara Jam, Menaiki Beca (siang & mlm), Duck Tour -mini bus bertukar kpd bot Ronda di sekitar banda hilir dan masuk  Selat Melaka(siang) , Coral Wonderland dan Jonker Walk (ptg-mlm)
 
b) Ayer Keroh-Zoo Melaka, Tmn Buaya, Tmn Rama2/Tmn Reptilia,Taman Seribu Bunga, Malacca Wonderland, Menaiki Kereta Lembu
 

* Melaka River Cruise

Siang-melihati kawasan Sungai Melaka yang indah,  Bandaraya Melaka dan bagunan-bangunan lama (terdapat lukisan dinding-mural di bangunan lama)

Malam-  laluannya sama, tetapi laluan di tepi Sungai Melaka dihiasi keindahan lampu pelbagai jenis dan warna.

– merentasi jambatan lama

– melihat kg melayu di tengah bandar Kg Morten-mini muzium, mini  tmn tema (Ferris Wheel, Pirate Ship dan Trampoline Bungee)

* Pantai terdekat ialah pantai puteri, tanjung kling

* Berjalan sekitar banda hilir, boleh singgah di Masjid selat (Masjid Terapung di Selat Melaka)

* A’ famosa Resort-Sblm exit tol Simpang Ampat Alor Gajah ( tmn tema air, safari dan cowboy town)

Secara ringkasnya, ini antara tempat-tempat yang boleh dipilih, untuk lebih terperinci boleh layari website Melaka Tourism. Untuk  mendapatkan maklumat selanjutnya mengenai deskripsi item secara terperinci, sila hubungi saya, pn hana di talian 013 2987378 . Sila berikan jawapan segera, untuk memudahkan urusan tempahan.

SESI PAGI;

MELAWAT KE KAWASAN PELANCONGAN AYER KEROH;

– ZOO MELAKA

– TAMAN RAMA-RAMA MELAKA

– TAMAN BUAYA MELAKA

– TAMAN MINI MALAYSIA

– TAMAN BOTANIKAL MELAKA

– TAMAN SERIBU BUNGA MELAKA

SESI PETANG;

MELAKA KE KAWASAN PELANCONGAN BANDAR HILIR;

– A FAMOSA

– MUZIUM KESULATANAN MELAKA

– MEMORIAL PERISYTIHARAN KEMERDEKAAN

– BUKIT ST PAUL

– MUZIUM SAMUDERA

SESI MALAM;

– MELAKA RIVER CRUISE

– MELAKA TAMING SARI

– PAHLAWAN WALK

– JONKER WALK

AKTIVITI TAMBAHAN;

– MAKAN IKAN BAKAR DI UMBAI ATAU MUARA SUNGAI DUYONG

– MUZIUM KAPAL SELAM DI KLEBANG

– BERSANTAI DI DATARAN 1 MALAYSIA DAN PANTAI KLEBANG

– BERKELAH DI PANTAI PUTERI

PUSAT MEMBELI BELAH

– PUSAT KRAFTANGAN WARISAN

– DATARAN PAHLAWAN

– MAHKOTA PARADE

Untuk tempahan dan pertanyaan lanjut sila hubungi kami:

World Heritage Management

No. 41-1, Jln Kristal 1, Taman Limbongan Indah, 75250 Melaka, Malaysia
WHATSAPP/HOTLINE:

013-2987378 (Ms Hana)

019-7257388 (Ms Hana)

GST Malaysia

0

gst malaysia KUALA LUMPUR: Permohonan baucar bernilai RM1,000 bagi pengusaha Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) membeli atau menaik taraf perisian perakaunan menjelang pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) tahun depan, mula dibuka secara dalam talian, hari ini.

Perkara itu diumumkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak pada Majlis Pelancaran Pameran Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEX) 2014 di sini, sebentar tadi.  “Apa yang perlu mereka buat adalah menghantar permohonan E-voucher secara dalam talian bagi mendapatkan baucar itu yang boleh digunakan untuk membeli perisian daripada vendor,” katanya. 

5 Template Profil Syarikat PERCUMA dengan DaftarSyarikat.biz !!!

3

Promosi terbaru dari daftarsyarikat.biz yang terkini ialah…. 5 template profail syarikat kepada pelanggan-pelanggan kami yang mendaftar menerusi kami. Format telah disediakan hanya perlu menambah dan mengisi ruangan yang telah disediakan oleh kami. Juga boleh menghubungi kami menerusi facebook, skype, ym, whatsapp, gtalk, viber jika terdapat sebarang masalah dan pertanyaan. Juga boleh mendapatkan tips-tips perniagaan dan juga jadual kursus usahawan daripada pihak kami.

SENARAI DIREKTORI HOTEL RESORT BAJET HOTEL CHALET HOMESTAY RUMAH TUMPANGAN APARTMENT BUNGALOW DI MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH

0


homestay in singapore, homestay in kerala, heeren inn melaka, melaka beach resort, malacca hotels malaysia, budget hotel at melaka, homestay perth, sunflower hotel melaka, hotel melaka malaysia, resorts in malacca, resorts in melaka, hotels in malacca malaysia, accommodation in malacca, singapore homestay, hotel malacca malaysia, homestay in malaysia, malacca resorts, orchid hotel melaka, ayer keroh country resort melaka, hotels in melaka malaysia, melaka resorts, motel melaka, malacca hotel list, malacca beach resort, find homestay, homestay los angeles, hotel johan melaka, hotel-hotel di melaka, melaka hotel near jonker street, rs park hotel melaka, hotel melaka bandar hilir, hotels at melaka, melaka raya hotel, hotel in melaka malaysia, budget hotels in malacca, budget hotel di melaka, melaka resort and hotel, hotel in melaka near beach, evelyn hotel melaka, homestay boston, tune hotel melaka, hotel in malacca malaysia, hotel bandar melaka, malacca hotel booking, aldy hotel stadhuys malacca, hotel weilia melaka, 5 star hotel in melaka, fairway hotel melaka, cheap hotel in malacca, hotel melaka raya, hotel melaka budget, melaka hotel budget, 3 star hotel in melaka, list of hotels in melaka, hostel melaka, melaka budget hotels, homestay.com, hotel a famosa melaka, cheap hotel melaka, hotel dan resort di melaka, budget hotel in malacca town, hotel near jonker street melaka, budget hotels melaka, melaka beach hotel, hotel at melaka town, melaka hotel review, hotel malaysia melaka, halcyon hotel melaka, hotel di melaka raya, tower hotel melaka, resorts melaka, www.homestay.com, malacca budget hotels, hotel kat melaka,
asean heritage residence melaka malaysia

 

laksamana-townlodge-melaka-malaysia-malacca-aparment

 

SENARAI HOTEL, RESORT, CHALET, HOME STAY, HOMESTAY, BAJET HOTEL, HOTEL MURAH DI SELURUH MELAKA


Penginapan di sekitar bandaraya Melaka bersejarah

Peluang Perniagaan: Tawaran Mengeluarkan Produk Atas Jenama Sendiri (OEM) untuk Produk Air Minuman Alkali (Alkaline Ionized Water)

0

IQLIMA ENTERPRISE
TEKNOLOGI AIR ALKALI – Pengeluar, Pengilang dan Pemasaran Minuman Alkali Beraura, Reverse Osmosis dan Minuman Berbungkus Berteknologi Tinggi serta Halal…

Kami merupakan Continue reading “Peluang Perniagaan: Tawaran Mengeluarkan Produk Atas Jenama Sendiri (OEM) untuk Produk Air Minuman Alkali (Alkaline Ionized Water)” »

Perbezaan antara Pendaftaran Perniagaan (ROB) dan Syarikat Sendirian Berhad (ROC)

0

Entiti perniagaan yang tidak terbentuk di bawah Aktas Syarikat akan dinaungi oleh Akta Pendaftaran Perniagaan (ROB). Amnya, terdapat dua bentuk syarikat di bawah ROB iaitu Pemilik Tunggal dan Perkongsian.
Tiada Continue reading “Perbezaan antara Pendaftaran Perniagaan (ROB) dan Syarikat Sendirian Berhad (ROC)” »

Takrifan dan definasi syarikat sendirian berhad

0

Syarikat sendirian berhad

Takrifan

Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya, Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang Continue reading “Takrifan dan definasi syarikat sendirian berhad” »

 • HUBUNGI KAMI

  daftar syarikat
  Sahabat Perniagaan Anda

  [email protected]

  HP/SMS/WhatsApp/Wechat: 016-6631979

  Tel/Fax : 06-2331350

  Anda juga boleh SMS, FB, WhatsApp, Viber & WeChat

  facebook-logo  

  FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

  YM id : ezlie_syafarin

  Skype: ezliesyafarin

  Skype Me™!

  ADS INDAH KEMBARA

  homestaymelaka.com.my

 • homestaymelaka.com.my

 • Go to Top