Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Jenis-jenis Entiti Perniagaan Yang Boleh Didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

0

Pemilikan Tunggal (Enterprise) 
Seksyen 4, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 mentafrifkan perniagaan tunggal sebagai perniagaan yang ditubuhkan, dipunyai, dibiayai dari segi kewangan dan pegurusannya dikendalikan oleh seorang individu sahaja. Ia lazimnya melibatkan perniagaan secara kecil-kecilan.

Jenis perniagaan ini selalunya dimiliki oleh orang perseorangan dimana segala urusan perniagaan bergantung kepadanya. Tanggung jawab pemilik tunggal adalah tidak terhad. Sekiranya perniagaan tersebut gagal dan diistiharkan bankrupt, sipiutang (Creditors) boleh menyaman pemilik bagi menuntut hutang. Mereka yg mendapat arahan mahkamah boleh menuntut diatas harta persendirian pemilik tunggal. Termasul rumah, kereta dan sebagainya. Walau bagaimanpun entiti perniagaan ini senang dan mudah ditubuhkan kerana kurangnya formaliti yang perlu dipatuhi.

 
Perkongsian (Partnerships) 

Sebuah perkongsian ditubuhkan dengan mendaftarkan penubuhannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Perkongsian wujud dengan berbagai cara, antaranya :
Persetujuan menjalankan perniagaan di antara dua individuPersetujuan menjalankan perniagaan perkongsian di antara dua ahli perniagaan (peniaga milik tunggal) tidak kira bentuk asal sama ataupun tidak selepas bergabung, asalkan bersetuju menjalankan perniagaan bersama.

Persetujuan antara dua pihak (individu dan peniaga) menjalankan perniagaan bersama bagi tujuan bantuan modalTiada klausa dalam Akta Perkongsian 1961 menyebut tentang bilangan maksimum pekongsi, hanya menyatakan bilangan minimum pekongsi iaitu 2 orang. Namun Seksen 14(3)(b) Akta Syarikat ada menyatakan bilangan maksimum pekongsi sesebuah perkongsian ialah 20 orang. Walau bagaimanapun bagi perniagaan berbentuk profesional seperti guaman, akauntan dan arkitek, keahliannya boleh meningkat sehingga 50 orang.

Dari segi perundangan perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi (liabiliti tidak terhad). Ini bermakna segala urusan yang dibuat oleh seseorang pekongsi akan mengikat perkongsian keseluruhannya. Contoh : Jika pemiutang (Creditors) menuntut wang dari perkongsian, setiap perkongsi bertanggungjawab melunaskan tuntutan tersebut. Jika mana2 pekongsi gagal melunaskan tuntutan tersebut, pekongsi lain wajib membantu untuk melunaskannya. Dari segi perundangan, perkongsian tidak dianggap entiti berasingan dengan pekongsi. Rujukan Seksyen 7, 8, 11 dan 12 Akat Perkongsian 1961.

Terikat dengan surat ikatan perjanjian di antara rakan kongsi. Surat perjanjian perkongsian menentukan kuasa & tanggungjawab rakan kongsi & syarat-syarat lain.Rakan2 kongsi dikhendaki menyumbang modal menikut nisabh modal yang persetujui dalam Artikel PerkongsianKeuntungan dan kerugian diagihkan kepada rakan kongsi mengikut syarat-syarat dan nisbah modal yang disumbangkan seperti dalam Artikel Perkongsian.

Syarikat Berhad (Sendirian, Sendirian Berhad Dan Berhad)
Ditubuhkan dibawah undang-undang Syarikat yang mempunyai hak dibawahnya untuk menjalankan aktiviti perniagaan, memiliki atau menjual harta, meminjam wang, mengambil dan diambil tindakan oleh mahkamah dan membuat perjanjian dengan senarang entiti.

Syarikat Berhad adalah perniagaan yang ditubuhkan dibawah Akta Syarikat 1965 dan terbahagi kepada 3 bentuk :
–Sendirian
–Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.)
–Berhad (Bhd.)
Syarikat Sendirian Berhad dan Berhad adalah terhad dengan saham.

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD (SDN. BHD.)

 • Dikawal dibawah Akta Syarikat 1965 dan merupakan entiti yang sah terpisah daripada pemilik.Dimiliki oleh 2 -50 orang pemegang saham.
 • Pemilik Syarikat mempunyai liabiliti terhad.
 • Pemilik/pemegang saham syarikat menyumbangkan modalSyarikat dianggota lembaga Pengarah sekurang-kurang 2 orang untuk mengetahuai dasar dan matlamat Syarikat.
 • Pemegang saham yang memiliki 51% atau lebih daripada jumlah saham Syarikat berhak untuk mengawal Syarikat tersebut.
 • Saham Syarikat boleh dijual beli tetapi tidak dilakukan di pasaran di pasaran terbuka.Penjualan mesti dengan persetujuan pemegang saham yang lain.
 • Tidak disenaraikan di BSKL.
 • Jangka hayat perniagaan adalah panjang.
 • Boleh dikenali dengan mudah, ada perkataan Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.) pada akhir nama Syarikat. Contoh : Rasa Sayang Sdn. Bhd.
Syarikat ini ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan sekurang-kurangnya 2 orang diperlukan bagi menajanya, Ahli-ahli syarikat ini dihadkan kepada 50 orang sahaja dan satu-satu masa.

Mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Akta Syarikat 1965 sesebuah syarikat sendirian berhad mempunyai sifat-sifat seperti seorang manusia iaitu, Mempunyai namanya sendiri, Boleh didakwa atau mendakwa atas namanya sendiri di Mahkamah, Mempunyai alamat yang tertentu, Mempunyai aset atas namanya sendiri, Tertubuhnya bersepanjang sehingga tindakan diambil bagi membubarkannya, (perpetual seccession) walaupun ada di antara ahli-ahlinya yang meninggal dunia.

Kelebihan:

 • Liabiliti perniagaan adalah terhad kepada sumbangan modal sahaja.
 • Kontuniti atau Syarikat terjamin – iaitu Syarikat tidak akan dibubar dengan kematian seseorang pemegang saham.
 • Kemudahan untuk mendapat modal.
 • Kemudahan dari segi penukaran hakmilik.
 • Pemegang-pemegang saham dilindungi oleh perundangan.
 • Potensi untuk perkembangan luas.
 • Pemilik saham tidak dibebankan dengan tanggungjawab pengurusan.
Kekurangan:
 • Rumit untuk diuruskan serta terikat dan tertakluk kepada Akta Syarikat.
 • Cukai Pendapatan yang tinggi.
 • Saham Syarikat tidak boleh dijualbeli melalui Pasaran Saham.
SYARIKAT AWAM BERHAD (BHD.)
Ciri-ciri Syarikat Awam Berhad adalah agak sama dengan ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad. Perbezaannya adalah dari segi pemilikan perniagaan. Tiada hadnya bagi mereka yang ingin bagi Syarikat jenis ini. Menurut peruntukkan undang-undang, dihujung setiap nama Syarikat Awam Berhad mesti ditulis nama “Berhad”. Pemegang saham bebas menjual dan membeli saham dipasaran saham tanpa memerlukan persetujuan dari sesiapa. Pekara-pekara lain seperti penubuhan, pendaftaraan syarikat, agihan keuntungan dan jangka hayat adalah sama seperti Syarikat Sendirian Berhad.
Syarikat Awam Berhad juga adalah di bawah takluk Akta Syarikat 1965, dan mempunyai sifat-sifat yang sama. Sesebuah Syarikat Sendirian Berhad yang telah berjaya dan ingin menambahkan ahli-ahlinya iaitu lebih daripada 50 orang hendaklah mengubah bentuknya daripada syarikat sendirian berhad kepada syarikat (Awam) Berhad (Public Ltd. Company) Bilangan ahli Syarikat Berhad ini tidak terhad tetapi hendaklah sekurang-kurang tujuh orang.

Perkongsian (Partnerships)
Syarikat Berhad boleh memepelawa orang ramai membeli sahamnya. Tetapi sebelum berbuat demikian, satu panduan rancangan (prospectus) hendaklah disiapkan dan diluluskan oleh Pendaftar Syarikat dan disiarkan diakhbar-akhbar tempatan untuk menerangkan kepada orang ramai kedudukan sebenar syarikat tersebut dan menyebutkan rancangan-rancangan yang hendak dibuat serta anggaran pendapatan dan tahunan syarikat ini mestilah disiarkan di dalam panduan rancangan tersebut dan Pengarah-Pengarah yang berkenaan adalah bertanggungjawab atas segala butir-butir yang terkandung di dalam panduan rancangan itu. Pengarah-Pengarah, Pegawai-pegawai Syarikat dan lain-lain pihak yang berkenaan boleh didenda di Mahkamah jika panduan rancangan ini mengandungi butir-butir yang palsu.

Syarikat berhad yang kecil tidak perlu mengeluarkan Prospektus. Apa yang diperlukan ialah Statement in Lieu of Prospectus yang telah diluluskan oleh Pendaftar Syarikat. Saham Syarikat Berhad ini juga boleh dijual-beli melalui pasaran saham (stock exchange) dengan syarat keahlian syarikat ini tidak terhad kepada mana-mana satu bangsa atau kaum. Sebelum itu Syarikat tersebut hendaklah mendaftar dirinya dengan Pasaran Saham tersebut dengan bayaran-bayaran tertentu.

Organisasi Syarikat
Organisasi syarikat berhad adalah sama dengan syarikat Syarikat sendirian berhad iaitu ia mempunyai Lembaga Pengarah yang memegang teraju syarikat. Penubuhan Cara-cara menubuhkan syarikat dan bayaran penubuhan syarikat berhad adalah sama dengan syarikat sendirian berhad iaitu mengikut modal yang dibenarkan (authorised capital).

Walaupun demikian, adalah diingatkan bahawa kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 ke atas syarikat berhad adalah lebih rumit lagi daripada yang dikenakan ke atas syarikat sendirian berhad. Salah satu daripadanya ialah syarikat berhad dikehendaki memajukan imbangan kira-kira tahunannya yang diaudit bersama-sama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun. Mereka yang ingin menubuhkan syarikat ini adalah dinasihatkan supaya menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad terlebih dahulu dan sesudah syarikat itu berjalan dengan baik dan perlu menambahkan modalnya

Kelebihan

 • Saham syarikat boleh dijual beli melalui Pasaran Saham.
 • Syarikat boleh mempelawa orang ramai untuk membeli saham.
 • Lebih mudah untuk mendapat pinjaman daripada Institusi-institusi Kewangan.
Kekurangan
 • Bilangan ahli atau pemegang saham yang terlalu ramai.
 • Sukar untuk mengekalkan suasana dan perhubungan yang rapat dan baik di antara pihak pengurusan dengan kakitangan dan juga di antara pemegang saham dan pengurusan.
 • Lebih rumit untuk diuruskan dan kehendak-kehendak Akta Syarikat 1965 yang lebih ketat.
 • Diperlukan memfail kepada Pendaftar Syarikat penyata kewangan yang beraudit bersama dengan laporan tahunan pada tiap-tiap tahun.
 • Berbagai jenis cukai yang kena dibayar.

KOPERASI
Merupakan perniagaan yang dijalankan sekumpulan individu secara sukarela untuk menjaga kebajikkan ahli-ahlinya. Terdapat 2 bentuk koperasi iaitu :
 • Koperasi keahlian terhad – Terhad kepada jenis pekerjaan, kawasan dan latarbelakang seperti Koperasi Guru.
 • Koperasi keahlian bebas – Iannya terbuka kepada sesiapa saja untuk menjadi ahli seperti Koperasi Pengguna, Koperasi Perumahan
Mengikut Akta Koperasi 1948, koperasi mempunyai prinsip-prinsip seperti keanggota sukarela dan terbuka, perjalanan pengurusan secara demokrasi, bayaran untung atas saham yang terhad, pembahagian untung secara saksama, menggalakkan pendidikan koperasi dan bekerjasama secara aktif, di semua peringkat.
Koperasi ialah sebuah pertubuhan sosio-ekonomi yang didaftarkan di bawah Akta 502 (Akta Koperasi 1993) Malaysia. Pertubuhan ini dianggotai, dimodali dan ditadbir oleh sekumpulan manusia berasaskan semangat dan usaha kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi dan sosial anggota-anggotanya.

Dalam ertikata lain, koperasi merupakan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan yang bertujuan membantu dan meringankan beban anggota-anggotanya . Selain mendapat pulangan dalam bentuk dividen , anggota-anggotanya juga menikmati harga yang lebih murah dari pasaran dan kemudahan-kemudahan khas seperti pinjaman dan sebagainya, bergantung kepada koperasi yang dianggotainya.

Sesebuah koperasi ditadbirselia oleh sepasukan Anggota Lembaga yang dilantik secara demokrasi pada Mesyuarat Agung yang biasanya diadakan selepas tiap-tiap akhir tahun kewangan sesebuah koperasi itu. Seorang Pengerusi , Setiausaha dan Bendahari akan dilantik untuk mentadbir koperasi itu. Lantikan dibuat bedasarkan pada calon yang mendapat undi terbanyak. Setiap anggota berhak mencalonkan seseorang daripada kalangan anggota untuk jawatan Anggota Lembaga.

 • Sesebuah koperasi ditubuhkan untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya manakala tujuan penubuhan sesebuah syarikat adalah untuk mencari keuntungan semata-mata.
 • Hak milik sesebuah koperasi adalah kepada anggota-anggotanya manakala sesebuah syarikat dipunyai pemegang saham syarikat tersebut.
 • Kawalan sesebuah koperasi dijalankan bedasarkan sistem demokrasi, berasaskan kepada satu anggota, satu undi . Kawalan sesebuah syarikat berhad pula dijalankan bedasarkan jumlah saham yang dipunyainya.
 • Keuntungan sesebuah koperasi dikongsi dikalangan anggota-anggotanya manakala bagi sesebuah syarikat pula, keuntungan dibahagikan antara pemegang-pemegang saham.
 • Nilai saham seseorang anggota koperasi adalah tetap dan boleh dikeluarkan semula. Saham sesebuah syarikat tidak boleh dikeluarkan semula dan nilainya tidak menentu.
 • Pertubuhan koperasi tertakluk kepada Akta Koperasi manakala syarikat tertakluk kepada Akta Syarikat.

BADAN BERKANUN 
Pada kebiasannya Badan Berkanun ditubuhkan oleh kerajaan yang bertujuan untuk membangunkan sesuatu industri atau menjaga kepentingan rakyat.
 • Diwujudkan melalui Akta Parlimen @ Enakmen Negeri.
 • Ditubuhkan secara perbadanan.
 • Mempunyai tugas dan kaedah pengoperasianya mirip sektor swasta.Contoh : KWSP, UDA, Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM), LHDN, Perbadanan Kemajuan Negeri dsb.
Beberapa badan berkanun di Malaysia telah diswastakan melalui dasar penswastaan dan pensyarikatan pada tahun 1980an seperti TNB dan Syarikat Telekom Malaysia.Mengabungkan matlamat sosial dengan keuntungan.

Sila hubungi terus kami ditalian 016-6631979 (Ezlie) untuk pendaftaran perniagaan untuk maklumat lanjut.

Anda juga boleh SMS & WhatsApp

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

REGISTRATION OF A FOREIGN COMPANY IN MALAYSIA

0

foreign incorporation in malaysia

A foreign company may carry on business in Malaysia by either:
a. incorporating a local company with SSM; or
b. registering the foreign company in Malaysia with SSM.
Foreign company is defined under the CA as:
a. a company, corporation, society, association or other body incorporated outside Malaysia;
or
b. an unincorporated society association, or other body which under the law of its place of
origin may sue or be sued, or hold property in the name of the secretary or other officer of
the body or association duly appointed for that purpose and which does not have its head
office or principal place of business in Malaysia.

 

Registration Procedures
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the company is
available for registration. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA (Request for Availability of Name) to SSM; and
ii. Payment of a RM0.00 fee for each name applied.
The name to be used to register the foreign company should be the same as registered in its country
of origin. When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three
months from the date of approval.
2. Lodgement of Registration Documents
Registration documents (as further explained below) must be submitted to SSM within three months
from the date of approval of the company’s name by SSM, failing which a fresh application for a
name search must be done [Steps (i) and (ii) above shall have to be repeated].

foreign incorporation in malaysia

Registration Documents
The following documents shall be submitted to SSM for registration:
i. A certified copy of the certificate of incorporation or registration of the foreign company;
ii. A certified copy of the foreign company’s charter, statute or Memorandum and Articles of
Association or other instrument defining its constitution;
iii. Form 79 (Return By Foreign Company Giving Particulars Of Directors and Changes Of
Particulars);

NOTE: If the list includes directors residing in Malaysia who are members of the local board of
directors of the foreign company, a memorandum stating their powers must be executed by or on
behalf of the foreign company and submitted to SSM.
iv. A memorandum of appointment or power of attorney authorizing the person(s) residing in
Malaysia, to accept on behalf of the foreign company any notices required to be served on
such foreign company;
v. Form 80 (Statutory Declaration By Agent Of Foreign Company); and
vi. Additional documents consisting of:
• The original Form A; and
• A copy of the letter from SSM approving the name of the foreign company

Registration Fees
Each application for the incorporation of a company shall be accompanied with payment as per the
schedule below:
AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) — FEES (RM) (RM EQUIVALENT)
Up to 100,000 –> 1 ,000
1 00,001 – 500,000 –> 3 ,000
500,001 – 1 million –> 5,000
1 ,000,001 – 5 million –> 8,000
5,000,001 – 10 million –>10,000
1 0,000,001 – 25 million –> 20,000
25,000,001 – 50 million –> 40,000
50,000,001 – 100 million –> 50,000
1 00,000,001 and above –> 70,000
Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon compliance with the incorporation
procedures and submission of duly completed incorporation documents.

 

* Please consult with us if you needed expertise to register your company please contact 016-6631979 (Ezlie) for more information.

You can also SMS, WhatsApp & WeChat with us.

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

INCORPORATION OF A LOCAL COMPANY IN MALAYSIA

0

incorporation company in malaysia

There are three types of companies that can be incorporated under the Companies Act 965
(“CA”). They are:
• A company limited by shares
• An unlimited company
• A company limited by guarantee
For the purpose of conducting business in Malaysia, the most common type is a company limited
by shares.
COMPANY LIMITED BY SHARES
A company having a share capital may be incorporated as a private company (identified through
the words ‘Sendirian Berhad’ or ‘Sdn. Bhd.’ appearing together with the company’s name) or public
company (identified through the words ‘Berhad’ or ‘Bhd.’ appearing together with the company’s
name). The requirements to form a company are:
i. A minimum of two subscribers to the shares of the company (Section 4 CA);
ii. A minimum of two directors (Section 22 CA); and
iii. A company secretary who can be either:
a. an individual who is a member of a professional body prescribed by the Minister of
Domestic Trade and Consumer Affairs; or
b. an individual licensed by the Companies Commission of Malaysia (“SSM”).
Both the director and company secretary shall have their principal or only place of residence
within Malaysia.

incorporation company in malaysia

Incorporation Procedures
1. Name Search With SSM And Application For Name
A name search must be conducted to determine whether the proposed name of the company is
available. The steps involved are:
i. Completion and submission of Form A CA (Request For Availability Of Name) to SSM;
and
ii. Payment of a RM0.00 fee for each name applied.
When the proposed company’s name is approved by SSM, it shall be valid for three months from
the date of approval.
2. Lodgement of Incorporation Documents
Incorporation Documents (as further explained below) must be submitted to SSM within three
months from the date of approval of the company’s name by SSM, failing which a fresh application
for a name search must be done. [Steps (i) and (ii) above shall have to be repeated].
Incorporation Documents To Be Lodged With SSM
1. Memorandum and Articles of Association
• An original copy of the Memorandum and Articles of Association shall each be stamped at
RM00.00. Stamps are affixed at the Inland Revenue Board’s stamp office.
• The directors and secretaries shall be named in the Memorandum and Articles of Association.
• The subscribers to the company’s shares shall sign the Memorandum and Articles of
Association in front of a witness.
• Table A of the Fourth Schedule in the CA can be adopted as the Articles of Association of the
company (Section 0 CA).

NOTE:

For incorporation of a private company, the Articles of Association shall contain the following
stipulations:
i. Restriction on the right to transfer the company’s shares;
ii. Limitation on the number of members to not exceed fifty;
iii. Prohibition on any invitation to the public to subscribe the shares/debentures of the
company; and
iv. Prohibition on public invitation to the public to deposit money with the company.
2. Form 48A (Statutory Declaration By A Director Or Promoter Before Appointment)
The director or promoter declares under oath that:
• he/she is not a bankrupt; and
• he/she has not been convicted and imprisoned for the prescribed offences.
3. Form 6 (Declaration of Compliance)
This declaration states that all the requirements of the CA have been complied with. It must be
signed by the company secretary who handles the registration and is named in the Memorandum
and Articles of Association.
4. Additional documents:
• Original Form A.
• A copy of the letter from SSM approving the name of the company.
• A copy of the identity card of each director and company secretary

 

Registration Fees
Each application for the incorporation of a company shall be accompanied with payment as per the
schedule below:
AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) FEES (RM)

AUTHORISED SHARE CAPITAL (RM) == FEES (RM)
Up to 100,000 == 1 ,000
1 00,001 –> 500,000 == 3 ,000
500,001 –> 1 million == 5,000
1 ,000,001 –> 5 million == 8,000
5,000,001 –> 10 million == 10,000
1 0,000,001 –> 25 million==  20,000
25,000,001 –> 50 million ==  40,000
50,000,001 –> 100 million == 50,000
1 00,000,001 and above == 70,000
Certificate of Incorporation
A Certificate of Incorporation will be issued by SSM upon compliance with the incorporation
procedures and submission of duly completed incorporation documents.

 

* Please consult with us if you needed expertise to register your company please contact 016-6631979 (Ezlie) for more information.

You can also SMS, WhatsApp & WeChat with us.

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Bagaimana mendaftarkan perniagaan menggunakan Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) / Limited Liability Partnership (LLP), SSM

0

perkongsian liabiliti terhad LLP Poster

 

Apakah PLT?

Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) adalah satu wadah perniagaan alternatif yang dikawal selia di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 yang menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional.

Kepada siapa?

Struktur perniagaan PLT direka untuk semua tujuan perniagaan yang sah di sisi undang-undang bertujuan untuk mendapat keuntungan. PLT juga boleh dibentuk oleh golongan profesional seperti Peguam, Akauntan Bertauliah dan Setiausaha Syarikat bagi tujuan menjalankan amalan profesional mereka. Konsep PLT juga akan menyokong perniagaan baru dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) mengembangkan perniagaan mereka tanpa perlu bimbang terhadap liabiliti dan aset peribadi serta keperluan pematuhan yang ketat.

Ciri-ciri utama

Antara yang lain, PLT memberi perlindungan liabiliti terhad kepada rakan-rakan kongsinya sama seperti liabiliti terhad yang dinikmati oleh pemegang saham sesebuah syarikat. PLT juga memberi fleksibiliti peraturan perniagaan dalaman melalui pengaturan perkongsian yang serupa dengan sesebuah perkongsian konvensional.

Apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung dan dibayar daripada harta PLT tersebut dan bukan daripada harta rakan-rakan kongsinya. PLT mempunyai status undang-undang perbadanan pertubuhan yang boleh menyaman dan disaman atas nama PLT itu sendiri, memiliki aset atas namanya dan melakukan semua perkara lain yang sah di sisi undang undang atas namanya yang sama seperti sebuah perbadanan pertubuhan yang lain.

PLT juga menawarkan fleksibiliti dari segi penubuhan, penyelenggaraan dan penamatan dan mempunyai ciri-ciri dan tarikan yang dinamik agar dapat bersaing di peringkat domestik dan antarabangsa. Dengan pengenalan PLT, para usahawan akan mempunyai lebih banyak wadah perniagaan untuk dipilih mengikut kesesuaian.

Mengakses Portal MyLLP

Perkhidmatan yang disediakan melalui Portal MyLLP adalah seperti berikut:-

·   Pendaftaran sebagai pengguna MYLLP portal
·   Permohonan penempahan  nama
·   Permohonan untuk pendaftaran PLT baru
·   Permohonan untuk pendaftaran PLT bagi amalan profesional (hanya dengan surat kelulusan daripada badan kawal selia yang berkaitan):-

(a) Peguam Bela dan Peguam Cara
(b) Akauntan Bertauliah
(c) Setiusaha Syarikat

Soalan Lazim berkaitan LLP, SSM:-

Bil. Soalan Jawapan
1 Apakah itu Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)? PLT merupakan bentuk perniagaan alternatif yang menawarkan ciri-ciri hibrid di antara perkongsian konvensional dan syarikat. Antara ciri-ciri istimewa PLT adalah ianya sama seperti perkongsian konvensional dari segi fleksibiliti dalam pentadbirannya dan sama seperti syarikat dari segi liabiliti terhad ke atas rakan kongsinya.
2 Kenapa PLT diperkenalkan di Malaysia?
 • Untuk memberikan komuniti perniagaan di Malaysia suatu bentuk perniagaan alternatif untuk melengkapkan lagi pilihan tradisional milikan tunggal, perkongsian dan syarikat-syarikat (tempatan dan asing);
 • Memberikan akses kepada status liabiliti terhad kepada perniagaan berbentuk perkongsian;
 • Memberikan cara menjalankan perniagaan yang mampu dimiliki.

 

3 Apakah perbezaan antara PLT dan perkongsian biasa? PLT menawarkan liabiliti terhad kepada rakan kongsinya di mana apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung sepenuhnya oleh aset-aset PLT. Dalam kes perkongsian konvensional pula, rakan kongsi mempunyai liabiliti secara bersesama dan berasingan (jointly and severally liable) dengan firma perkongsian itu.
4 Apakah perbezaan antara PLT dan syarikat? Terdapat banyak perbezaan yang jelas antara PLT dan syarikat. Antara lain, perbezaannya adalah:-

 • Tiada keluaran saham (sebaliknya modal dalam bentuk modal kongsi oleh rakan kongsi);
 • Fleksibiliti membuat keputusan;
 • Tiada keperluan formal  untuk Mesyuarat Agung Tahunan;
 • Tiada keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan kepada SSM; dan
 • Akaun tidak perlu diaudit.
5 Apakah jenis organisasi yang mungkin menjadi pengguna atau benefisiari PLT?
 • Perniagaan kecil (perniagaan yang baru bermula)
 • Golongan professional (e.g. peguam, akauntan, setiausaha syarikat)
 • Usahasama (joint ventures)
 • Modal teroka (venture capital)

 

6 Apakah status perundangan PLT? Dari segi perundangan, PLT merupakan sebuah pertubuhan perbadanan.
7 Kenapa seseorang itu patut memilih untuk mendaftar sebagai PLT dan bukan mendaftar sebagai perniagaan atau memperbadankan syarikat? PLT memberikan fleksibiliti dari segi pengurusan dalaman sesebuah organisasi yang tertakluk kepada perjanjian di antara rakan kongsi manakala syarikat tertakluk kepada keperluan pematuhan yang lebih ketat yang terkandung di dalam Akta Syarikat 1965.
8 Adakah terdapat apa-apa sekatan berhubung jenis syarikat/perniagaan yang boleh menggunakan PLT sebagai bentuk perniagaan? Tidak. PLT boleh digunakan untuk semua jenis perniagaan yang sah di sisi undang-undang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
9 Bolehkah badan-badan kebajikan berdaftar sebagai PLT?
Tidak. PLT adalah untuk menjalankan perniagaan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan sahaja.
10 Bagaimana untuk mendaftar PLT? PLT boleh didaftarkan melalui permohonan yang dibuat kepada Pendaftar PLT dengan mengemukakan maklumat berikut kepada SSM:-

 • cadangan nama PLT;
 • jenis perniagaan;
 • alamat pejabat berdaftar;
 • nama dan butir-butir rakan kongsi;
 • nama dan butir-butir pegawai pematuhan; dan
 • surat kelulusan (dalam kes amalan profesional).
11 Bolehkah pendaftaran PLT ditolak atau tidak diterima? Jika ya atas alasan apa? Pendaftaran LLP boleh ditolak sekiranya Pendaftar berpuas hati bahawa:-(a) pendaftaran PLT itu adalah bertentangan dengan keselamatan atau kepentingan negara; atau
(b) perniagaan yang dicadangkan berkemungkinan digunakan untuk :

  • tujuan kebajikan;
  • tujuan yang menyalahi undang-undang; atau
  • tujuan yang memudaratkan ketenteraman awam,  kebajikan atau keselamatan atau prinsip moral di Malaysia.
12 Adakah terdapat had bilangan rakan kongsi sesebuah PLT? PLT perlu mempunyai sekurang-kurangnya minimum 2 rakan kongsi dan tiada had maksimum untuk bilangan rakan kongsi.
13 Siapa boleh menjadi rakan kongsi dalam PLT? Individu (orang perseorangan) atau pertubuhan perbadanan sama ada secara keseluruhan atau sebahagian daripada PLT.
14 Perlukah ada perjanjian perkongsian? Ya. Walau bagaimanapun, sekiranya tiada perjanjian mengenai apa-apa perkara yang dinyatakan dalam Jadual Kedua Akta PLT 2012, peruntukan di Jadual Kedua berhubung perkara itu akan terpakai secara automatik.
15 Bolehkah dua syarikat membentuk PLT? Ya, boleh. Ini merupakan bentuk biasa usahasama.
16 Berapa lamakah SSM mengambil masa untuk memproses permohonan pendaftaran? Suatu notis pendaftaran akan dikeluarkan serta-merta selepas penyerahan permohonan melalui sistem MyLLP dengan syarat semua keperluan pendaftaran dipenuhi.
17 Adakah perlu untuk setiap rakan kongsi itu merupakan “pemastautin” di Malaysia? Tiada keperluan untuk rakan kongsi menjadi pemastautin di Malaysia tetapi terdapat keperluan agar pegawai pematuhan merupakan warganegara atau pemastautin di Malaysia.
18 Adakah rakan kongsi PLT akan bertanggungjawab secara peribadi untuk hutang yang ditanggung oleh PLT? Tidak. PLT yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hutang dan obligasinya. Walau bagaimanapun, rakan kongsi akan bertanggungjawab secara bersesama dan berasingan bagi perbuatan sendiri yang salah atau peninggalan dalam menjalankan perniagaan PLT. Walau bagaimanapun, PLT tidak terikat dengan apa yang dilakukan oleh seorang rakan kongsi dalam berurusan dengan seseorang jika:-

 • rakan kongsi itu telah bertindak tanpa kuasa; atau
 • individu yang mana rakan kongsi berurusan itu mengetahui bahawa rakan kongsi itu bertindak tanpa kuasa atau tidak mengetahui yang dia seorang rakan kongsi PLT.
19 Di bawah Akta PLT 2012 terdapat keperluan untuk PLT untuk melantik sekurang-kurangnya seorang pegawai pematuhan. Apakah syarat-syarat bagi seseorang untuk dilantik sebagai pegawai pematuhan PLT? Pegawai pematuhan perlu merupakan salah seorang daripada rakan kongsi atau seseorang yang layak untuk bertindak sebagai setiausaha di bawah Akta Syarikat 1965 yang merupakan :-
(a) warganegara atau pemastautin tetap Malaysia; dan
(b) biasanya menetap di Malaysia.
20 Apakah tanggungjawab dan liabiliti pegawai pematuhan? Tanggungjawab utama pegawai pematuhan adalah seperti:-

 • Mendaftarkan apa-apa perubahan butir-butir PLT;
 • Menyimpan dan menyelenggara daftar dan rekod PLT; dan
 • Memastikan penerbitan nama-nama PLT menurut peruntukan-peruntukan Akta.

Pegawai pematuhan adalah bertanggungjawab secara peribadi terhadap semua penalti termasuklah penalti pentadbiran yang dikenakan ke atas PLT jika dia dapat membuktikan bahawa dia tidak bertanggungjawab.

21 Bolehkah bilangan pegawai pematuhan lebih daripada seorang? Ya, boleh.
22 Jika PLT mempunyai dua rakan kongsi dan salah seorang daripada mereka berhenti daripada menjadi rakan kongsi atas apa-apa sebab, adakah rakan kongsi yang masih ada itu perlu melantik rakan kongsi lain? Adakah terdapat jangka masa untuk berbuat demikian?? Ya. Rakan kongsi yang masih ada itu perlu melantik seorang rakan kongsi lain dalam masa enam bulan atau tempoh yang lebih lama yang boleh ditentukan oleh Pendaftar atas permohonan rakan kongsi sedia ada dan tempoh lanjutan yang diberi tidak patut melebihi satu tahun.
23 Bolehkah rakan kongsi yang diisytiharkan bankrap terus menjadi pekongsi? Rakan kongsi yang diisytiharkan bankrap boleh terus menjadi pekongsi. Walau bagaimanapun, dia adalah dilarang daripada mengambil bahagian dalam pengurusan PLT itu melainkan dia telah mendapat kebenaran daripada:-

 • Ketua Pengarah Insolvensi; atau
 • Mahkamah dengan syarat bahawa suatu notis tentang niat untuk memohon kebenaran telah disampaikan kepada KPI dan KPI didengar pada permohonan itu.
24 Bolehkah bentuk perniagaan sedia ada seperti syarikat atau firma perkongsian bertukar menjadi PLT? Ya, boleh. Dalam kes sebuah syarikat, hanya syarikat persendirian yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dibenarkan. Dalam kes sebuah perkongsian, hanya firma yang berdaftar di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau mana-mana firma yang menjalankan amalan profesional dibenarkan.
25 Bagaimana untuk menukar syarikat persendirian atau firma perkongsian konvensional kepada PLT? Prosedur? Sebuah syarikat persendirian boleh memohon untuk bertukar kepada PLT dengan mengemukakan kepada Pendaftar satu kenyataan yang ditandatangani oleh semua pemegang saham yang mengandungi butir-butir berikut:(i) nama dan nombor pendaftaran syarikat persendirian;(ii) tarikh syarikat persendirian diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;(iii) bahawa sehingga tarikh permohonan, syarikat persendirian dilihat mampu membayar hutangnya apabila ia perlu dibayar dalam pelaksanaan perniagaan;

(iv) bahawa sehingga tarikh permohonan, semua fi statutori yang belum dijelaskan atau apa-apa jumlah yang terhutang kepada mana-mana agensi kerajaan telah diselesaikan;

(v) bahawa syarikat persendirian telah meletakkan iklan  dalam sekurang-kurangnya salah satu daripada akhbar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dan menerbitkan pemberitahuan dalam Warta berhubung niatnya untuk bertukar kepada perkongsian liabiliti terhad; dan

(vi)  bahawa semua pemiutangnya telah bersetuju dengan permohonan untuk bertukar kepada perkongsian liabiliti terhad; dan

(vii)  semua maklumat lain untuk pendaftaran PLT baru seperti nama, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, nama pekongsi dan nama pegawai pematuhan.

Perkongsian konvensional boleh memohon untuk bertukar kepada PLT dengan mengemukakan kepada Pendaftar satu kenyataan yang telah ditandatangani oleh semua rakan kongsinya yang mengandungi butir-butir berikut:

(i) nama dan nombor pendaftaran perkongsian konvensional;

(ii) tarikh perkongsian konvensional didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau apa-apa undang-undang lain;

(iii) bahawa sehingga tarikh permohonan, perkongsian konvensional dilihat mampu membayar hutangnya apabila perlu dibayar dalam pelaksanaan biasa perniagaan;

(iv) semua maklumat lain untuk pendaftaran PLT baru seperti nama, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, nama pekongsi dan nama pegawai pematuhan dan surat kelulusan daripada badan pengawal  berkaitan jika penukaran itu adalah daripada sebuah firma profesional kepada PLT.

26 Apakah kedudukan syarikat persendirian yang bertukar kepada PLT? Kedudukan syarikat persendirian hendaklah disifatkan sebagai telah dibubarkan.
27 Bolehkah pemilik tunggal bertukar kepada PLT? Pemilik tunggal tidak boleh bertukar kepada PLT kerana ia hanya mempunyai 1 pemilik. Pemilik tunggal perlu mendapatkan sekurang-kurangnya satu lagi rakan kongsi sebelum dia boleh berdaftar sebagai PLT.
28 Adakah perlu untuk PLT yang telah ditukar untuk memberitahu penukaran tersebut kepada mana-mana pihak yang telah berurusan dengannya sebelum penukaran berlaku? Perkongsian liabiliti terhad yang telah ditukar daripada perkongsian  konvensional atau syarikat persendirian hendaklah memastikan bagi tempoh dua belas bulan bermula dari empat belas hari selepas tarikh pendaftaran penukaran, tiap-tiap invois atau surat-menyurat rasmi perkongsian liabiliti terhad itu terdapat padanya yang berikut:

 • Suatu pernyataan bahawa PLT itu, dari tarikh pendaftaran, ditukarkan daripada perkongsian konvensional atau syarikat persendirian, mengikut yang berkenaan, kepada  PLT; dan
 • Nama dan nombor pendaftaran, jika terpakai, bagi perkongsian konvensional atau syarikat persendirian  itu yang daripadanya perkongsian liabiliti terhad itu ditukarkan.
29 Bolehkah PLT ditukar semula kepada syarikat persendirian? Tidak boleh. PLT perlu membuat penggulungan secara sukarela terlebih dahulu dan kemudiannya memperbadankan syarikat yang baru.
30 Adakah peruntukan perundangan yang sedia ada tidak adil kepada pemiutang kerana rakan kongsi sedia ada boleh mengelak liabiliti dengan bertukar sahaja kepada PLT? Apakah rasional/remedi untuk ini? Di bawah Akta PLT 2012, adalah diperuntukkan bahawa semua hak dan liabiliti akan dipindah kepada PLT selepas penukaran daripada sebuah syarikat persendirian atau perkongsian konvensional. Bahkan rakan kongsi kepada perkongsian konvensional yang telah bertukar kepada PLT hendaklah terus bertanggungjawab secara peribadi, bersama dan berasingan dengan PLT untuk liabiliti dan obligasi yang ditanggung sebelum penukaran tersebut. Di bawah peruntukan undang-undang, hak pemiutang juga dilindungi kerana persetujuan pemiutang adalah diperlukan sebelum sesuatu penukaran boleh dibuat.
31 Siapakah yang dianggap sebagai golongan profesional di bawah Akta PLT 2012? Di bawah jadual pertama Akta PLT 2012 kumpulan berikut ditakrifkan sebagai profesional: –

 • Akauntan Bertauliah
 • Peguambela dan Peguamcara
 • Setiausaha Syarikat
32 Bolehkah dua profesional yang berbeza (contohnya, seorang peguam dan akauntan) menjadi pekongsi satu LLP? Tidak boleh. Sebuah LLP ditubuhkan bagi maksud menjalankan amalan profesional hendaklah terdiri daripada orang sebenar yang mengamalkan profesion yang sama sahaja. Ini adalah untuk memastikan bahawa isu-isu integriti dan etika dapat diperhatikan.
33 Akta PLT 2012 menghendaki golongan profesional mendapatkan surat kelulusan badan pengawal masing-masing sebelum PLT dibentuk untuk amalan profesional. Adakah syarat ini terpakai untuk golongan professional asing yang berhasrat membentuk PLT di Malaysia? Akta PLT 2012 tidak melarang golongan profesional asing menjalankan amalan profesional di Malaysia. Walau bagaimanapun, ini tertakluk kepada syarat dan kelulusan badan pengawal berkaitan menurut undang-undang yang mengawal golongan profesional tersebut di Malaysia.
34 Bolehkah PLT asing menjalankan perniagaan di Malaysia? PLT asing boleh menjalankan perniagaan di Malaysia dengan mendaftar di SSM dan mengemukakan dokumen berikut:-

 • Salinan sah  sijil pendaftaran di tempat asal pemerbadanan atau penubuhannya; dan
 • Salinan sah piagam atau instrumen yang menentukan perlembagaannya, jika ada.
35 Adakah perlu untuk setiap rakan kongsi itu merupakan “pemastautin” di Malaysia? Tiada keperluan untuk rakan kongsi menjadi pemastautin di Malaysia tetapi terdapat keperluan agar pegawai pematuhan perlu merupakan warganegara atau pemastautin di Malaysia.
36 Bagaimanakah PLT boleh dibubarkan? PLT boleh dibubarkan melalui:

 • Penggulungan Mahkamah
 • Perintah Penggulungan Sukarela; dan
 • Pemotongan
37 Dalam keadaan apakah sebuah PLT boleh digulungkan oleh Mahkamah? PLT boleh digulungkan oleh mahkamah di bawah keadaan yang sama  sesebuah Syarikat digulungkan oleh mahkamah sebagaimana yang  diperuntukkan di bawah Akta Syarikat 1965. Akta PLT 2012  memperuntukkan bahawa peruntukan-peruntukan dalam Akta  Syarikat 1965  berkaitan dengan penggulungan oleh Mahkamah akan  terpakai kepada LLP.
38 Bagaimanakah sebuah PLT boleh dibubarkan secara penggulungan  sukarela? Jika sesuatu PLT telah berhenti beroperasi dan telah menunaikan semua hutang dan liabilitinya, seorang pekongsi PLT itu boleh memohon kepada Pendaftar untuk penggulungan PLT itu secara sukarela dengan syarat semua keperluan yang dikehendaki di bawah Akta PLT 2012 bagi permohonan penggulungan secara sukarela dipenuhi.
39 Dalam keadaan apakah PLT boleh dipotong daripada daftar? PLT boleh dipotong daripada daftar sekiranya Pendaftar mempercayai dan mempunyai  alasan-alasan yang wajar seperti berikut:-a. PLT tidak lagi menjalankan perniagaan;
b. Tujuan PLT bertentangan dengan Akta;
c. Tujuan PLT bersifat prejudis kepada kepentingan negara;
d. Tiada pelikuidasi bertindak dalam kes-kes mahkamah yang memerintahkan penggulungan; atau
e. Urusan PLT telah digulungkan sepenuhnya tetapi aset-aset tidak mencukupi untuk membayar kos bagi memperoleh perintah mahkamah untuk membubarkan PLT.
40 Adakah PLT perlu menguruskan rekod perakaunan? Ya. Semua rekod perakaunan perlu disimpan untuk membolehkan akaun PLT disediakan yang memberikan pandangan sebenar dan adil  (true and fair view) tentang kedudukan hal ehwal PLT. Rekod perakuanan hendaklah disimpan untuk tempoh selama 7 tahun.
41 Adakah penyediaan akaun bagi sesuatu LLP perlu mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan sama seperti syarat yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat di bawah Akta Syarikat 1965? Salah satu objektif utama untuk memperkenalkan bentuk perniagaan PLT adalah untuk memberikan fleksibiliti dalam urusan dalaman sesebuah perniagaan. Sama seperti perkongsian konvensional, peruntukan perundangan PLT tidak menetapkan keperluan penyediaan akaun PLT dibuat mengikut piawaian perakaunan yang diluluskan. Walau bagaimanapun sebuah PLT perlu menyediakan dari semasa ke semasa rekod-rekod perakaunan yang akan memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai keadaan hal ehwal kewangan PLT.
42 Perlukah ada pengauditan perakaunan? Tiada keperluan untuk pengauditan mandatori untuk PLT.
43 Perlukah PLT mengemukakan Penyata Tahunan? Tidak. Bagaimanapun, PLT perlu mengemukakan Deklarasi Tahunan kepada Pendaftar dengan menyatakan sama ada PLT mampu membayar hutangnya atau sebaliknya.
44 Perlukah PLT mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan? Tiada keperluan untuk PLT mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan.

Untuk maklumat lanjut untuk mendaftarkan perniagaan anda dengan entiti Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) sila hubungi terus kami ditalian 016-6631979 (Ezlie) untuk maklumat lanjut.

Anda juga boleh SMS,WhatsApp dan Facebook

facebook-logo

FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

YM id : ezlie_syafarin

Garis Panduan Am Untuk Perkongsian Liabiliti Terhad

Pertanyaan-Pertanyaan Lazim berkaitan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

2
Bil. Soalan Jawapan
1 Apakah Pakej Insentif Pendaftaran dan Pembaharuan Pendaftaran Perniagaan SSM 2012 yang ditawarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia? Pakej insentif perniagaan yang ditawarkan adalah seperti berikut:

(i) Bayaran fi pendaftaran baru (Borang A) dan pembaharuan perakuan pendaftaran perniagaan (Borang A1) untuk pemilik tunggal (nama persendirian & nama tred) dan perkongsian dikenakan bayaran RM50 untuk tempoh pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran selama 5 tahun secara sekaligus.

(ii) Bayaran kompaun lewat mendaftarkan perniagaan dan lewat memperbaharui perniagaan dikurangkan sebanyak 50% sama ada kompaun tertunggak atau semasa.

2 Bilakah pakej ini berkuatkuasa? Berkuatkuasa mulai 1 Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012.
3 Adakah pakej  ini terpakai untuk semua bentuk perniagaan? Ya, milikan tunggal dan perkongsian.
4 Adakah pakej ini terpakai untuk semua jenis perkhidmatan perniagaan? Tidak. Hanya untuk Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A) dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran Perniagaan (Borang A1).
5 Di manakah perkhidmatan menerusi pakej ini boleh diperolehi? Permohonan bagi pakej insentif boleh dilakukan di :

(i)   Kaunter SSM – aktiviti pendaftaran perniagaan, pembaharuan perakuan dan pembayaran diskaun kompaun.
(ii) Perkhidmatan e-Lodgement SSM – aktiviti  pendaftaran perniagaan dan pembaharuan perakuan.
(iii) Semua Cawangan Bank Simpanan Nasional – aktiviti pembaharuan perakuan

6 Adakah perniagaan baru dan/atau pembaharuan yang didaftarkan untuk tempoh pendaftaran kurang dari 5 tahun boleh menikmati pakej pengurangan fi? Tidak. Fi seperti kadar biasa dikenakan.
7 Adakah pendaftaran cawangan perniagaan juga boleh menikmati pengurangan fi ? Tidak.  Pendaftaran cawangan kepada perniagaan yang berdaftar tidak termasuk di dalam pakej insentif ini. Fi yang dikenakan adalah sama sebanyak RM 5.00 setahun bagi setiap pendaftaran cawangan.
8 Bolehkah pembaharuan pendaftaran perniagaan yang telah tamat tempoh diperbaharui di BSN atau melalui sistem (online) e-Lodgement SSM. Tidak.
9 Bolehkah pembaharuan dibuat lebih awal untuk menikmati pakej insentif ini sekiranya tempoh pendaftaran belum tamat untuk diperbaharui? Boleh. Mulai 1 Jun 2012, pemilik perniagaan berdaftar boleh melakukan pembaharuan perakuan pendaftaran  perniagaan pada bila-bila masa sebelum tarikh luput pendaftaran tetapi tidak melebihi 12 bulan selepas tarikh luput pendaftaran.
10 Jika pendaftaran baru atau pembaharuan telah dibuat sebelum tempoh pakej insentif ini, bolehkah pihak SSM mengembalikan bayaran bagi menikmati pakej insentif tersebut? Tidak. Bagaimanapun pelanggan boleh membuat pembaharuan sekali lagi semasa tempoh pakej insentif berkuatkuasa.
11 Bolehkah pendaftaran baru yang telah menikmati pakej insentif ini membuat pembaharuan bagi mendapat insentif pembaharuan pula? Tidak. Pakej insentif ini hanya boleh dinikmati sekali sahaja bagi setiap perniagaan sama ada pendaftaran baru atau pembaharuan sahaja.
12 Bolehkah perniagaan yang telah menikmati pakej diskaun dalam tempoh 1 Jun 2012 sehingga 31 Disember 2012 memajukan permohonan pembaharuan dalam tempoh yang sama? Tidak. Sebuah perniagaan hanya boleh menikmati pakej diskaun sekali sahaja sepanjang tempoh pakej dilaksanakan.
13 Bolehkah pembaharuan dan pendaftaran baru dibuat melalui pos? Boleh. Borang yang lengkap dan bayaran secukupnya perlu disertakan untuk pakej insentif ini. Sekiranya bayaran yang diterima kurang atau lebih, pihak SSM akan menghubungi pelanggan untuk tindakan selanjutnya.
14 Adakah pengurangan kompaun sebanyak 50% terpakai kepada semua jenis kompaun yang ditawarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (APP 1956)? Tidak. Pengurangan hanya terpakai kepada kompaun kesalahan Seksyen 12(1)(a) APP 1956  – menjalankan perniagaan tanpa mendaftarkan perniagaan itu dan 12(1)(b) APP 1956 – menjalankan perniagaan selepas tamat tempoh pendaftaran.
15 Adakah kompaun Seksyen 12(1)(a) dan 12(1)(b) yang belum berbayar layak mendapat pengurangan 50%? Ya, sekiranya pembayaran kompaun dibuat dalam tempoh pakej insentif ini.
16 Dimanakah pemilik perniagaan boleh mendapatkan pengurangan kompaun? Di semua pejabat SSM seluruh Malaysia termasuk kaunter perkhidmatan, kaunter litar dan kaunter bergerak kecuali pejabat SSM di Negeri Sabah dan Sarawak.
17 Perlukah rayuan kompaun kesalahan lewat mendaftar dan lewat memperbaharui pendaftaran dimajukan? Tidak perlu. Sistem akan membuat pengurangan secara automatik.
18 Bolehkah pembayaran diskaun kompaun sahaja dibuat tanpa permohonan pembaharuan atau pendaftaran baru di bawah pakej insentif ini? Boleh.

Untuk pertanyaan secara online sila klik disini dan maklumat lanjut berhubung pendaftaran sila klik disini. Untuk maklumat yang lebih komprehensif dan terperinci anda bolehlah terus menghubungi saya di talian dibawah :-

Ezlie Syafarin,

Pakarunding Perniagaan,

No. Tel : 016-6631979 / 06-2331350

Website : www.daftarsyarikat.biz

email : [email protected]

Hebahan Media SSM : IN RESPONSE TO THE ARTICLE PUBLISHED IN THE STAR DATED 2 APRIL 2013 ” TIGHTEN RULES FOR COMPANY SECRETARIES”

0

The Companies Commission of Malaysia (SSM) refer to the letter “Tighten Rules For Company Secretaries” (The Star, 2 April 2013). SSM would like to thank the writer for his feedback.SSM wish to respond and provide explanation to the comments made.

SSM agree with the writer that only qualified persons should practice as company secretaries, given that their role today goes beyond merely performing the administrative duties for a company. They are also required to advise on statutory compliance matters under the Companies Act 1965 and ensuring good corporate governance is practiced by the board of directors.

Under the Companies Act 1965, a person is qualified to act as a company secretary when he or she is licensed by the Registrar of Companies or is a member of a professional body prescribed by the Minister of Domestic Trade, Co-operatives and Consumerism published in the Gazette.  Currently, the prescribed bodies are the Malaysian Institute of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA), Malaysian Institute of Accountants (MIA), Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA),the Bar Council of Malaysia, Sabah Law Association, Advocates Association of Sarawak and the Malaysian Association of Company Secretaries (MACS).

The licensing process of company secretaries by SSM includes evaluating that the applicant is fit and proper to act as company secretary.  The applicant’s background, work experience, academic qualifications and knowledge of company law will be assessed by SSM.

Company secretaries must continuously undergo courses and training under the Continuing Professional Education (CPE) requirement to enhance their standard of professionalism. Notably, SSM has implemented a requirement that licensed company secretaries must regularly attend a minimum number of training sessions or courses in a specified time period before they are allowed to renew their licenses.

SSM is fully committed in its functions as the nation’s corporate regulatory authority to ensure that only competent and qualified persons are granted license to practice as company secretaries in Malaysia. In this respect, SSM have taken enforcement actions against errant licensed company secretaries who had failed to perform his or her duties professionaly as company secretaries. These enforcement action includes the issuance of show cause letter, private reprimand, blacklisting and referral to prescribed bodies for disciplinary action. In a more serious cases, the license of the company secretaries will be revoked and court action will be instituted against them.

Nevertheless, there may be several irresponsible individuals who may have misrepresented themselves to the public that they arequalified ‘company secretaries’. As such, SSM advises the public, especially company directors, to conduct due inquiry in choosing and appointing their company secretaries. The public may verify the status of any company secretaries with SSM via email at [email protected] or by calling SSM Contact Centre at telephone number 03 77214000 or fax 03 77214001.

MOHD NAIM DARUWISH
Chief Executive Officer
Companies Commission of Malaysia (SSM)
5 April 2013

 • HUBUNGI KAMI

  daftar syarikat
  Sahabat Perniagaan Anda

  [email protected]

  HP/SMS/WhatsApp/Wechat: 016-6631979

  Tel/Fax : 06-2331350

  Anda juga boleh SMS, FB, WhatsApp, Viber & WeChat

  facebook-logo  

  FB ID: fb.com/ezlie.syafarin

  YM id : ezlie_syafarin

  Skype: ezliesyafarin

  Skype Me™!

  ADS INDAH KEMBARA

  homestaymelaka.com.my

 • homestaymelaka.com.my

 • Go to Top